ALGEMENE VOORWAARDEN

Kundalini Experience hanteert de volgende algemene voorwaarden voor geleverde sessies, workshops en retraites:


1. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar welzijn, gezondheid en handelen, zowel tijdens een sessie/workshop/retraite als daarbuiten.

2. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar proces, zowel voor, tijdens als na een sessie/workshop/retraite.

3. Kundalini Experience is niet verantwoordelijk voor het handelen en gevoelens van de cliënt.

4. Het aanbod aan coaching is een aanvulling op de reguliere zorg. Coaching vervangen niet de reguliere medische zorg.

5. Als men verhinderd is een individueel consult na te komen dan dient deze uiterlijk 24 uur van te voren te worden afgemeld.

6. Als Kundalini Experience verhinderd is een dienst te leveren op de afgesproken datum en tijdstip zal Kundalini Experience dit z.s.m. aan de cliënt laten weten en zal deze z.s.m. een nieuwe afspraak maken met de cliënt.

7. Annulering:

7.1 Bij annulering van het consult 24 uur of korter voor de geplande datum wordt het gehele consultbedrag in rekening gebracht.

7.2 Bij verhindering door omstandigheden geldt dezelfde annuleringsregeling als benoemd in punt 7.1.

7.3 Als u zonder afmelden niet verschijnt bij een sessie dient u alsnog te voldoen aan de betaling van het volledige bedrag.

7.4 Kosteloos annuleren van een retraite kan maximaal veertien dagen voor de eerste dag van de retraite. Wel wordt €25 administratiekosten in rekening gebracht. Je krijgt 50% restitutie van het gehele bedrag van een retraite bij annuleren binnen veertien en zeven dagen voordat de retraite begint. Bij annuleren van een retraite binnen zeven dagen dat de retraite begint: geen restitutie.

8. De betaling voor een consult dient te geschieden voor of direct na afloop van het consult. Betaling voor een workshop of retraite dient vooraf betaald te zijn.

9. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

10. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 28 december 2019. Ze zijn geldig totdat wijziging van de Algemene Voorwaarden schriftelijk door Kundalini Experience wordt aangegeven.

TERMS AND CONDITIONS

Kundalini Experience uses the following terms and conditions for delivered sessions, workshops and retreats:


1. The client is responsible for his or her own well-being, health and actions, both during a session/workshop/retreat and beyond.

2. The client is responsible for his or her own process, both before, during and after a session/workshop/retreat.

3. Kundalini Experience is not responsible for the client's actions and feelings.

4. Coaching offerings are in addition to regular care. Coaching does not replace regular medical care.

5. If one is unable to attend an individual consultation it must be cancelled no later than 24 hours in advance.

6. If Kundalini Experience is unable to provide a service on the agreed date and time Kundalini Experience will let the client know as soon as possible and will make a new appointment with the client as soon as possible.

7. Cancellation:

7.1 If the consultation is cancelled 24 hours or less before the scheduled date, the entire consultation fee will be charged.

7.2 If you are prevented from attending due to circumstances, the same cancellation policy as mentioned in point 7.1 applies.

7.3 If you do not show up for a session without canceling, you still have to pay the full amount.

7.4 You can cancel a retreat free of charge up to fourteen days before the first day of the retreat. However, €25 administration costs will be charged. You will receive a 50% refund of the entire amount of a retreat if you cancel within fourteen and seven days before the retreat starts. If you cancel a retreat within seven days of the retreat starting: no refund.

8. Payment for a consultation is due before or immediately after the consultation. Payment for a workshop or retreat must be paid in advance.

9. All prices listed are subject to errors and changes.

10. These Terms and Conditions are effective December 28, 2019. They are valid until changes to the Terms and Conditions are indicated in writing by Kundalini Experience.