PRIVACYBELEID

Kundalini Experience, vertegenwoordigd door Anneminke Bakker, gevestigd aan Doelenstraat 29, 2611 NR Delft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Anneminke Bakker is de Functionaris Gegevensbescherming van Kundalini Experience. Zij is te bereiken via info@kundalini-experience.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Kundalini Experience verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Kundalini Experience verwerkt:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres.

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

- Locatiegegevens.

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website.

- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk).


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Kundalini Experience verwerkt:

- Godsdienst of levensovertuiging

- Gezondheid

Dit zijn de gegevens die jij zelf verstrekt aan Kundalini Experience. Uiteraard delen we dit niet met derden.


Met welk doel en op basis van welke grondslag Kundalini Experience persoonsgegevens verwerkt:

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

- Het afhandelen van jouw betaling.

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Om goederen en diensten bij je af te leveren.

- Kundalini Experience analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

- Kundalini Experience verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Hoe lang bewaren we persoonsgegevens:

Kundalini Experience bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: personalia, adres enzovoort: normale bewaartermijn. Om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn tijdens en na de therapie/healing die jij ondergaat.


Delen van persoonsgegevens met derden:

Kundalini Experience verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken:

Kundalini Experience gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Anneminke Bakker gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.


Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kundalini Experience en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Anneminke Bakker, info@kundalini-experience.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine rendabel zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Kundalini Experience wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kundalini Experience neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan in eerste instantie contact met ons op via info@kundalini-experience.com of wanneer je het gevoel hebt niet gehoord of begrepen te worden met info@klachtenportaalzorg.nl.


Hierbij onderteken ik, dat ik kennis heb genomen van de AVG-wet en de daarbij behorende rechten. Ik sta Kundalini Experience toe mijn gegevens op te slaan en te beheren tot wederopzegging of met een maximale termijn van vijf jaar.

PRIVACY POLICY

Kundalini Experience, represented by Anneminke Bakker, located at Doelenstraat 29, 2611 NR Delft, is responsible for the processing of personal data as reflected in this privacy statement.

Anneminke Bakker is the Data Protection Officer of Kundalini Experience. She can be reached at info@kundalini-experience.com.


Personal data we process:

Kundalini Experience processes your personal data because you use our services and/or because you provide this data to us yourself.


Below you will find an overview of the personal data Kundalini Experience processes:

- First and last name

- Gender

- Date of Birth

- Place of birth

- Address Information

- Phone number

- E-mail address

- IP address.

- Other personal data that you actively provide for example by creating a profile on the website, in correspondence and by telephone.

- Location data.

- Information about your activities on our website.

- Information about your surfing behavior across different websites (for example, because this company is part of an advertising network).


Special and/or sensitive personal data that Kundalini Experience processes:

- Religion or philosophy of life

- Your health

These are the data you provide yourself to Kundalini Experience. Of course we do not share this with third parties.


With what purpose and on what basis Kundalini Experience processes personal data:

- To be able to call or e-mail you if this is necessary to perform our services.

- To inform you about changes in our services and products.

- Handling your payment.

- Sending our newsletter and/or advertising folder

- To deliver goods and services to you.

- Kundalini Experience analyzes your behavior on the website in order to improve the website and the range of products and services to match your preferences.

- Kundalini Experience also processes personal data if we are legally obliged to do so, such as data we need for our tax return.


How long do we keep personal data:

Kundalini Experience does not keep your personal data longer than strictly necessary to realize the purposes for which your data is collected. We use the following retention periods for the following personal data: personal details, address etc.: normal retention period. In order to provide you with the best possible service during and after the therapy/healing you undergo.


Sharing personal data with third parties:

Kundalini Experience does not sell your data to third parties and will provide it only if necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation.


Cookies, or similar techniques we use:

Kundalini Experience uses functional, analytical and tracking cookies. A cookie is a small text file that is stored in the browser of your computer, tablet or smartphone the first time you visit our website. Anneminke Bakker uses cookies with a purely technical functionality. These ensure that the website works properly and that, for example, your preferences are remembered. These cookies are also used to make the website work properly and to optimize it.


During your first visit to our website, we informed you about these cookies and asked your permission to place them.

You can opt out of cookies by configuring your Internet browser to stop storing cookies. In addition, you can also delete any information previously stored via your browser settings.


View, correct or delete data

You have the right to view, correct or delete your personal data. You also have the right to withdraw your possible consent for data processing or object to the processing of your personal data by Kundalini Experience and you have the right to data portability. This means that you can request us to send the personal data we have on you in a computer file to you or another organization named by you.You can send a request to inspect, correct, delete or transfer your personal data or a request to withdraw your permission or objection to the processing of your personal data to Anneminke Bakker, info@kundalini-experience.com.

To make sure that the request for inspection is made by you, we ask you to send a copy of your proof of identity with the request. In this copy, black out your passport photo, MRZ (machine returnable zone, the strip of numbers at the bottom of the passport), passport number and Citizen Service Number (BSN). This is to protect your privacy. We will respond to your request as soon as possible, but within four weeks. Kundalini Experience would also like to point out that you have the possibility to file a complaint with the national supervisory authority, the Authority for Personal Data. This can be done via the following link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-pr. 


How we protect personal data

Kundalini Experience takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent abuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you feel that your data is not well protected or there are indications of abuse, please contact us in the first instance at info@kundalini-experience.com or if you feel that you have not been heard or understood at info@klachtenportaalzorg.nl.


I hereby sign, that I have taken notice of the AVG law and its rights. I authorize Kundalini Experience to store and manage my data until further notice or for a maximum period of five years.